گازهای فریون

مبردهای بدون HFC

مبردهای بدون HFC

مبردهای جایگزین بدون HFC شرح داده شده در این بخش دارای GWP بسیار پایین بوده و به عملکردی با بازدهی بالای انرژی دست می یابند.
گازهای سردکننده:‌هیدروفلوئوروکربن (HFC)

گازهای سردکننده:‌هیدروفلوئوروکربن (HFC)

HFC ها از کربن ، فلوئور و هیدروژن ساخته شده اند. آنها منحصراً مصنوعی هستند ، HFC یا هیدروفلوروکربن ها ، گازهای فوق العاده گلخانه ای هستند که برای استفاده در تبرید ، تهویه مطبوع ، دمیدن کف ، آئروسل ، آتش نشانی و حلال ها تولید می شوند
چرا کلروفلوئورکربن ها (CFC) و هیدروفلوئوروکربن (HFC) مضر هستند؟

چرا کلروفلوئورکربن ها (CFC) و هیدروفلوئوروکربن (HFC) مضر هستند؟

CFC ها و HCFC ها به دلیل سمیت کم ، واکنش پذیری و اشتعال در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.ولی در عین مفید بودن برای محیط زیست تهدیداتی به همراه دارند
گازهای سردکننده: کلروفلوئورکربن ها (CFC)

گازهای سردکننده: کلروفلوئورکربن ها (CFC)

کلروفلوئورکربن ها که به آنها CFC نیز گفته می شود ، ترکیبات آلی متشکل از کلر ، فلوئور و کربن است. کلروفلوئورکربن ها که به عنوان مشتقات فرار متان ، اتان و پروپان ساخته می شوند ، در طول دهه ها به عنوان مبرد در سیستم های HVAC مورد استفاده قرار گرفته اند. متداول ترین CFC ها کلرودی فلوئورومتان و دی فلوئورومونوکلرومتان هستند
گازهای سردکننده:‌ هیدروکلرو فلوروکربن (HCFC)

گازهای سردکننده:‌ هیدروکلرو فلوروکربن (HCFC)

HCFC ها (هیدروکلرو فلوروکربن ها) نسل دوم گازهای مبتنی بر فلوئور هستند که جایگزین اصلی CFC ها هستند.
انواع گازهای مبرد و سرد کننده ها (گازهای سرمایشی)

انواع گازهای مبرد و سرد کننده ها (گازهای سرمایشی)

.فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک میشود یا فشرده به حالت مایع درمی آید