کود ازت مایع

کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی

کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی

بیشتر کودهایی که به طور معمول در کشاورزی استفاده می شوند حاوی سه عنصر اساسی گیاه هستند: ازت ، فسفر و پتاسیم. برخی از کودها همچنین حاوی ;عناصر ریز مغذی; خاصی مانند روی و سایر فلزات هستند که برای رشد گیاه ضروری هستند. موادی که اساساً برای افزایش خصوصیات خاک (و نه به عنوان غذای گیاهی) به زمین اعمال می شوند ، معمولاً به عنوان اصلاحات خاک شناخته می شوند.
کاربرد ازت مایع در کشاورزی

کاربرد ازت مایع در کشاورزی

وجود یک میلیارد یورو در صنعت کود شیمیایی به خوبی نشان می دهد که نیتروژن و فراورده های آن همانند کودهای ازته یکی از مهمترین ورودیهای تولید محصولات زراعی است.
چگونگی خرید کود ازت مایع

چگونگی خرید کود ازت مایع

نیتروژن ماده مغذی است که برای رشد گیاه بسیار ضروری است و خرید کودهایی که فقط ازت به عنوان ماده فعال دارند ، امکان پذیر است