اطلاعات فنی

انواع گازها

انواع گازها

تمام موادی که در زندگی روزمره خود می بینیم (از بستنی گرفته تا صندلی گرفته تا آب) از مواد تشکیل شده اند.
گاز چیست؟

گاز چیست؟

گازها می توانند ظرفی به هر اندازه و هر شکلی را پر کنند. مهم نیست ظرف بزرگ باشد. مولکول ها گسترش می یابند تا کل فضا را به طور مساوی پر کنند.