گاز کربنیک از چه منابعی تولید می شود؟

گاز کربنیک از چه منابعی تولید می شود؟

 دی اکسید کربن گازی لاینفک در چرخه زندگی در طبیعت بوده و نقش مهمی را در محیط پیرامونی (گیاهان-حیوانات-انسانها)ایفا می کند. گازی کمیاب که از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. به زبان ساده هنگامی که کربن می سوزد گاز دی اکسید کرین تولید می شود

روشهای تولید گاز دی اکسید کرین

فرآیندها یا مناطقی که عمدتا دی اکسید کربن جوی تولید می کنند منابع دی اکسید کربن نامیده می شوند. در یک نمای کلی دی اکسید کربن هم به صورت طبیعی تنفس یا تجزیه و متلاشی شدن موجودات و هم از طریق فعالیتهای انسانی مانند سوزاندن سوختهای فسیلی و جنگلها و تولید سیمان به جو افزوده می شود.

کنش ها و واکنشهای  طبیعی:تنفس و  عمل فتوسنتز گیاهان و جانوران

با تنفس و سیستم تنفسی آشنا هستید. تنفس را تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین موجودات زنده و محیط پیرامون می نامند. که در این فرآیند گاز دی اکسید کربن هنگام تنفس موجودات آزاد می شود.
تنفس در سطح سلولی صورت می گیرد. همه گیاهان و حیوانات هم دی اکسید کربن و هم بخار آب را به جو برمی گردانند. هر سلول برای تولید انرژی مورد نیاز خود باید تنفس کند. این روند به عنوان تنفس سلولی شناخته می شود. تنفس با ترکیب گلوکز و اکسیژن هوا برای موجودات انرژی تولید می کند. در طی تنفس سلولی ، گلوکز و اکسیژن به انرژی و دی اکسید کربن تبدیل می شوند. بنابراین ، طی فرآیند تنفس سلولی ، دی اکسید کربن موجود در جو آزاد می شود.
 یکی دیگر از کنشهای موجود در طبیعت تجزیه شدن  موجودات در محیط است. وقتی ارگانیسم ها  و موجودات زنده می میرند ، توسط باکتری هایی تجزیه می شوند. طی این فرآیند دی اکسید کربن در طی فرآیند تجزیه در جو یا آب آزاد می شود.
تولید گاز کربنیک؛تولید گاز کربنیک؛
معادله شیمیایی فتوسنتز گیاهان :در فتوسنتز از انرژی خورشیدی ، دی اکسید کربن و آب برای تولید کربوهیدرات های ذخیره کننده انرژی استفاده می شود. اکسیژن به عنوان ماده زائد فتوسنتز تولید می شود

کنش ها و واکنشهای طبیعی :‌تجزیه سنگهای کربناته

با گذشت زمان از نظر زمین شناسی ، سنگ آهک ممکن است در معرض جو و هوازدگی باران قرار گیرد (به دلیل فرآیندهای تکتیکی یا تغییر سطح دریا). اسید کربنیک که هنگام حل شدن دی اکسید کربن در آب تشکیل می شود ، به نوبه خود سنگهای کربنات را حل کرده و دی اکسید کربن آزاد می کند.

فعالیتهای انسانی:احتراق سوخت های فسیلی و جنگل ها

دی اکسید کربن با فعالیتهای انسانی به جو اضافه می شود. وقتی سوخت های هیدروکربن (به عنوان مثال چوب ، ذغال سنگ ، گاز طبیعی ، بنزین و روغن) سوزانده می شوند ، دی اکسید کربن آزاد می شود. در هنگام احتراق یا سوختن ، کربن حاصل از سوخت های فسیلی با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و دی اکسید کربن و بخار آب ایجاد می کند.
نوع دیگر فعالیتهای انسانی می توان به سوزاندن جنگل ها اشاره کرد که نه تنها دی اکسید کربن آزاد می کند ، بلکه جنگل زدایی می تواند بر سطح دی اکسید کربن نیز تأثیر بگذارد. درختان در طی فرآیند فتوسنتز مقدار دی اکسید کربن را از اتمسفر کاهش می دهند ، بنابراین تعداد کمتر درخت به معنای دی اکسید کربن بیشتر در جو است.