کشف گاز هلیوم

گاز هلیوم چگونه کشف شد؟

گاز هلیوم چگونه کشف شد؟

یلیام رامزی با اشاره به ستون نهایی جدول تناوبی حاوی گازهای نجیب (یا بی اثر) است. رامسی به دلیل فعالیت در کشف گازهای بی اثر در سال 1904 جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد.