گازهای گلخانه ای

 انواع گازهای گلخانه ای

انواع گازهای گلخانه ای

اثر گلخانه ای یک روند طبیعی است که سطح زمین را گرم می کند. وقتی انرژی خورشید به جو زمین می رسد ، مقداری از آن به فضا منعکس می شود و بقیه توسط گازهای گلخانه ای جذب و تابش می شود. انرژی جذب شده جو و سطح زمین را گرم می کند.
گازهای سردکننده:‌هیدروفلوئوروکربن (HFC)

گازهای سردکننده:‌هیدروفلوئوروکربن (HFC)

HFC ها از کربن ، فلوئور و هیدروژن ساخته شده اند. آنها منحصراً مصنوعی هستند ، HFC یا هیدروفلوروکربن ها ، گازهای فوق العاده گلخانه ای هستند که برای استفاده در تبرید ، تهویه مطبوع ، دمیدن کف ، آئروسل ، آتش نشانی و حلال ها تولید می شوند
چرا کلروفلوئورکربن ها (CFC) و هیدروفلوئوروکربن (HFC) مضر هستند؟

چرا کلروفلوئورکربن ها (CFC) و هیدروفلوئوروکربن (HFC) مضر هستند؟

CFC ها و HCFC ها به دلیل سمیت کم ، واکنش پذیری و اشتعال در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.ولی در عین مفید بودن برای محیط زیست تهدیداتی به همراه دارند
گازهای سردکننده:‌ هیدروکلرو فلوروکربن (HCFC)

گازهای سردکننده:‌ هیدروکلرو فلوروکربن (HCFC)

HCFC ها (هیدروکلرو فلوروکربن ها) نسل دوم گازهای مبتنی بر فلوئور هستند که جایگزین اصلی CFC ها هستند.