فرآورده های گازی

گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید

سولفید هیدروژن یک گاز بی رنگ ، قابل اشتعال ، بسیار خطرناک و بوی "تخم مرغ پوسیده" است
میعانات گازی

میعانات گازی

میعانات گازی طبیعی ترکیبی از چگالی کم مایعات هیدروکربن است که به عنوان اجزای گاز موجود در خام موجود است ...
نفت سفید

نفت سفید

نفت سفید یا پارافین یک مایع قابل اشتعال بی رنگ است که معمولاً برای سوخت استفاده می شود
مشتقات گازی

مشتقات گازی

مشتقات انرژی ابزارهای مالی هستند که بر اساس محصولات انرژی شامل نفت ، گاز طبیعی و برق شکل می گیرند