خطرات نیتروژن مایع

خطرات نیتروژن مایع

نیتروژن مایع بسیار سرد است! در فشار اتمسفر طبیعی ، نیتروژن مایعی است بین   در این دامنه دما ، ازت مایع تقریباً شبیه آب جوش است. زیر ، آن را به یک نیتروژن جامد منجمد می کند. از آنجا که نیتروژن مایع در یک محیط معمول در حال جوشیدن است ، دمای معمول آن  است.

خواص نیتروژن مایع

تبخیر سریع نیتروژن به این معنی است که  مثلا در هنگام تهیه بستنی از نیتروژن مایع ، تمام عناصر آن تجزیه می شوند ولی در ماهیت و خواص آن تغییر ایجاد نمی شود. 
یکی دیگر از اثرات جالب تبخیر این است که به نظر می رسد نیتروژن مایع (و سایر مایعات برودتی) به حالت رسوب درآمده است. این به دلیل اثر لیدنفراست است که وقتی مایعی به سرعت می جوشد توسط یک بالش گاز احاطه می شود.  فیلم هایی وجود دارد که مردم نیتروژن مایع را به بیرون جمعیت می اندازند. هیچ کس آسیب نمی بیند زیرا اثر لیدنفراست مانع از تماس هر یک از مایع های بسیار سرد با آنها می شود.

خطرات نیتروژن مایع

  • ایجاد مشکلات تنفسی:
    نیتروژن مایع سمی نیست ، اما برخی از خطرات را به همراه دارد. ابتدا ، با تغییر فاز مایع به گاز ، غلظت نیتروژن  افزایش می یابد. از آنجا که گازهای سرد از گازهای گرمتر سنگین تر هستند و غرق می شوند ، غلظت گازهای دیگر به ویژه در نزدیکی کف کاهش می یابد. مثالی از این که این مسئله می تواند به مشکلی که نیتروژن مایع ایجاد میکند اشاره کند ، استفاده از نیتروژن مایع برای ایجاد اثر مه برای مهمانی استخر است. اگر فقط مقدار کمی نیتروژن مایع استفاده شود ، دمای استخر تحت تأثیر قرار نمی گیرد و نیتروژن اضافی توسط نسیم از بین می رود. اگر مقدار زیادی نیتروژن مایع استفاده شود ، غلظت اکسیژن در سطح استخر ممکن است به حدی کاهش یابد که باعث مشکلات تنفسی یا هیپوکسی شود.
  • منفجرشدن محطیهای بزرگ:
    یکی دیگر از خطرات نیتروژن مایع این است که مایع با تبدیل شدن به گاز به 174.6 برابر حجم اصلی خود منبسط می شود. سپس ، با گرم شدن دمای اتاق ، گاز 3.7 بار دیگر منبسط می شود. مجموع افزایش حجم 645.3 برابر است ، این بدان معنی است که نیتروژن بخار شونده فشار زیادی بر محیط اطراف خود وارد می کند. نیتروژن مایع هرگز نباید در ظرف در بسته نگهداری شود زیرا ممکن است ترکیده شود.
  • سرمازدگی:
    نیتروژن مایع بسیار سرد است ، یک خطر فوری برای بافت زنده است. مایع خیلی سریع بخار می شود و مقدار کمی روی بالشتک گاز نیتروژن از روی پوست پرش می کند ، اما حجم زیاد می تواند باعث سرمازدگی شود.